Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z regionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera!


(*) - pole obowiązkowe

Statystyka

  • Wszytkich: 2749822
  • W tym roku: 164684
  • W tym miesiącu: 3249
  • Dziś: 58
  • Online: 35

Szlakami Jana Pawła II do Rabki-Zdroju

W dniach 29-31 maja w Rabce-Zdroju odbędzie się XV Gwiaździsty Zlot Turystyczny Szlakami Jana Pawła II. Organizatorem tego wydarzenia są Miejski Ośrodek Kultury i Burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a patronuje mu Komitet Honorowy pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza.

 

Do Rabki-Zdroju turyści dotrą pieszo i rowerami. Tu zostaną powitani i przyjęci na polu namiotowym koło Amfiteatru Miejskiego. Na przybyłych czekać będą różnego rodzaju atrakcje: gry i zabawy, konkursy piosenki, ognisko, dyskoteka. W programie jest też msza święta i uroczystości poświęcone Janowi Pawłowi II.

Folder Zlotu 2014 - POBIERZ

Regulamin XV edycji Zlotu Rabka-Zdrój 29-31 maja 2014
KOMITET HONOROWY
- Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz - Metropolita Krakowski;
- Pani Karolina Kaczorowska - Małżonka ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej;
- Pan Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego;
- Pan Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Sejmiku Małopolskiego;
- ks. Tadeusz Juchas - Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala;
- Senator RP - Pan Tadeusz Skorupa
- Posłowie na Sejm RP - Pani Anna Paluch, Pan Marek Łatas, Pan Andrzej Gut-Mostowy;
- Radni Sejmiku Małopolskiego - Pani Barbara Dziwisz, Pan Jan Hamerski;
- Pani Ewa Przybyło - Burmistrz Rabki -Zdroju;
- Pan Wojciech Grzeszek - Przewodniczący NSZZ „Solidarność" regionu małopolski;
- Pan Janusz Wacławski - Wójt Gminy Stryszów
- Pan Gniewomir Rokosz-Kuczyński - Dyrektor Generalny Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej;
- Pan Jerzy Nycz - Instruktor ZHP, emerytowany dyrektor szkoły, wielokrotny uczestnik Zlotu;
- Pan Tomasz Steinhof, Pan Leszek Bętkowski i Pan Andrzej Stania - Sponsorzy Zlotu:
- Pan Krystian Przewłocki - Współinicjator Zlotu, przedsiębiorca

Organizatorem Zlotu jest:
Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdrój,
Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój, Biuro Organizacyjne Zlotu
przy współpracy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Kierownictwo Zlotu:
Komandor Zlotu: Adam Barski
V-ce Komandor: Joanna Lelek
V-ce Komandor: Tadeusz Walicki
Kapelan Zlotu: ks. Krzysztof Bytomski
Kierownicy biura: Barbara Bober, Aldona Bobrowska
Kierownicy tras: Anna Filo, Ewa Giermek, Adam Błaszczyk, Grzegorz Giermek, Dariusz Gołąbek, Leszek Wesół
Kierownik transportu: Grzegorz Migdał
Obsługa techniczna: Wiesław Żaba

Cele i zadania jakie postawili sobie organizatorzy:

l. Propagowanie idei Jana Pawła II - miłości, przyjaźni, umiłowania czynnego wypoczynku.
obcowania z przyrodą oraz integracji środowisk.
2. Kreowanie idei krajoznawstwa oraz kwalifikowanej turystyki pieszej, rowerowej
i kajakowej, szczególnie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.
3. Propagowanie i promowanie regionalnych produktów turystycznych.
4. Wzmocnienie istniejących już na terenie Województwa Małopolskiego ofert turystyki miejskiej i kulturowej poprzez ich promocję i prezentację wśród uczestników zlotu.
5. Promocja zdrowego stylu życia
6. Aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz propagowania turystyki

Zlot odbywa się na trasach turystycznych: pieszych i rowerowych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Zlot ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć osoby pełnoletnie, jak i te które nie ukończyły 18-tego roku życia, pod warunkiem, że zostaną zgłoszone pod opieką osób pełnoletnich - za pisemną zgodą prawnych opiekunów.
2. W zlocie mogą uczestniczyć turyści z całego regionu Polski oraz z zagranicy reprezentujący organizacje turystyczne, młodzieżowe, sportowe, szkoły oraz osoby indywidualne, mile widziane całe rodziny.
3. Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność, potwierdzając przyjęcie powyższego warunku własnoręcznym podpisem na karcie uczestnictwa. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi opiekun dorosły potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem (jeden dorosły opiekun na 10 uczestników niepełnoletnich).
4. Turystów rowerowych obowiązuje na trasach znajomość przepisów i przestrzeganie zasad kodeksu drogowego, posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy. Obowiązkiem jest używanie na trasach zlotu sprzętu ochronnego - szczególnie kasków i kamizelek odblaskowych.
Zgłoszenie do udziału w Zlocie należy dokonać na karcie zgłoszenia - będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu, w terminie do 15.05.2014 r. Na zgłoszeniu należy podać dyscyplinę oraz trasę. Do karty zgłoszenia należy dołączyć ksero dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 15 zł od osoby. Zgłoszenia uczestnictwa wraz z wpisowym będą również przyjmowane w biurze Zlotu w przeddzień i w dniu jego rozpoczęcia. Opiekunowie grup są zwolnieni z wpisowego. Organizatorzy dopuszczają możliwość włączenia się do Zlotu w trakcie jego trwania bez możliwości uzyskania zniżki wpisowego.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Nr konta: 97 1020 3466 0000 9602 0004 3414
W tytule należy dopisać „XV Gwiaździsty Zlot"
Zgłoszenia należy wysyłać na adres:
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Chopina 17, 34-700 Rabka-Zdrój

4. Wzmocnienie istniejących już na terenie Województwa Małopolskiego ofert turystyki miejskiej i kulturowej poprzez ich promocję i prezentację wśród uczestników zlotu.
5. Promocja zdrowego stylu życia
6. Aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz propagowania turystyki

Zlot odbywa się na trasach turystycznych: pieszych i rowerowych

W ramach wpisowego uczestnikom Zlotu zapewnia się:
1. Bezpłatne miejsce biwakowe - Muszla Koncertowa, ul. Chopina (przy Deptaku) wraz z sanitariatami;
2. Posiłek turystyczny (jeden w każdym dniu);
3. Odznaka Zlotu;
4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Zlotu;
5. Opiekę lekarską;
6. Transport sprzętu i asekurację na trasach rowerowych;
7. Udział w imprezach towarzyszących.
8. Materiały promocyjna miasta Rabka-Zdrój;
UWAGA: organizatorzy gwarantują wydanie pamiątek Zlotu jedynie osobom, które dokonały zgłoszenia i wpłaty wpisowego w terminie do 15.05.2014. Osoby zgłoszone po tym terminie oraz te, które włączą się do Zlotu w czasie jego trwania otrzymają pamiątki w terminie późniejszym.

ZAKWATEROWANIE:

Organizatorzy Zlotu zapewniają bezpłatne miejsca na wyznaczonym polu namiotowym w Rabce-Zdroju Muszla Koncertowa ul. Chopina 17. Uczestników obowiązuje indywidualne wyposażenie w podstawowy sprzęt turystyczny i biwakowy (namiot, śpiwór, materac, itp.). Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników w kwaterach prywatnych na własny koszt - w uzgodnieniu z właścicielami kwater. Informacji o zakwaterowaniu na kwaterach będzie udzielał Miejski Ośrodek Kultury pod nr tel. 0-18 2680 478.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZLOTU:

1. Przedstawienie w dniu przybycia dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego;
2. Przestrzeganie programu dziennego;
3. Podporządkowanie się decyzjom i zarządzeniom organizatorów;
4. Przestrzeganie postanowień „Karty Turysty" oraz zasad bezpieczeństwa;
5. Niesienie pomocy - w razie konieczności - innym uczestnikom Zlotu;
6. Kierownicy i opiekunowie grup zobowiązani są do posiadania apteczki pierwszej pomocy zarówno na biwaku jak i na trasach Zlotu;
7. Poruszanie się po wyznaczonych trasach Zlotu;
8. Przestrzeganie przepisów ochrony przyrody oraz przeciwpożarowych;
9. Przestrzeganie ciszy nocnej w godz. 23.00-6.00.

Organizatorzy nie przewidują prowadzenia punktacji zespołowej ani indywidualnej. Niemniej jednak przewiduje się wyróżnienia wraz z upominkami dla:

1. Najliczniejszego zespołu;
2. Najweselszego i najaktywniejszego zespołu;
3. Zespołu, który przyjedzie na Zlot z najdalej położonej miejscowości od Rabki-Zdrój;
4. Najmłodszego uczestnika;
5. Uczestnika o najdłuższym „stażu turystycznym" w poszczególnych kategoriach turystycznych;
6. Najliczniejszej rodziny biorącej udział w Zlocie;
oraz szereg innych, o których organizatorzy poinformują w dniu rozpoczęcia Zlotu;
7. Przewidziano także szereg innych nagród o których organizatorzy poinformują podczas trwania Zlotu.

Postanowienia końcowe:

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie i wyłącznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Zlotu osobom trzecim i na odwrót.
3. W wypadku stwierdzenia nadużycia alkoholu przez uczestnika Zlotu lub nie przestrzeganie regulaminu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego skreślenia go z listy uczestników.
4. Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. W przypadku nie przybycia na Zlot wpisowe nie podlegają zwrotowi.
6. Zaleca się uczestnikom Zlotu dokonanie dodatkowego ubezpieczenia na czas dojazdu do miejsca zlotu oraz powrotu do miejsca zamieszkania.
7. Zabrania się rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi.
8. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu będą komunikaty szczegółowe podawane podczas trwania Zlotu.
9. Podczas trwania Zlotu organizatorzy przewidują szereg atrakcji, o których uczestnicy zostaną poinformowani w dniu rozpoczęcia Zlotu.

PROGRAM DZIENNY ZLOTU:

Środa 28.05.2014: w godz. 18.00-22.00
- przyjazd uczestników, weryfikacja i wydawanie pamiątek Zlotu, organizacja biwaku.
Czwartek 29.05.2014
godz. 9.00-12.00 - dalszy ciąg weryfikacji uczestników Zlotu
godz. 10.00-11.30 - wyjście ekip na trasy Zlotu
od godz. 15.00 - posiłek turystyczny na biwaku
godz. 16.00-19.00 - gry i zabawy zręcznościowe
godz. 19.00-22.00 - dyskoteka, karaoke
Rowerzyści startują z Ludźmierza ok. godz. 10.00
Piątek 30.05.2014
godz. 9:00-10:00 - wyjście ekip na trasy Zlotu, wyjazd rowerzystów
od godz. 15.00-16:00 - posiłek turystyczny na biwaku
godz. 16.00 - delegacja Zlotu składa kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w parku
zdrojowym, mile widziana pełna frekwencja uczestników Zlotu.
godz. 17.00-18.30 - gry i zabawy zręcznościowe
godz. 19.00-22.00 - ognisko i konkurs piosenki turystycznej
Sobota 31.05.2014
godz. 8.00-9.00 - wyjście ekip na trasy Zlotu oraz start rowerzystów
godz. 13.00-13.30 - posiłek turystyczny na biwaku
godz. 14.00 - uroczysta Msza św. w Parafii św. Teresy
godz. 15.00 - uroczyste zakończenie Zlotu: wręczenie nagród i upominków

Z turystycznym pozdrowieniem
Adam Barski
Gwiaździsty Zlot Turystyczny Szlakami Jana Pawła II
Biuro Zlotu: Komandor Adam Barski tel. 501 871 732
ul. Tyniecka 118 S/1, 30-376 Kraków
adam.barski@interia.eu

Inne portale:
noclegi na Suwalszczyźnie noclegi w Beskidach noclegi w Beskidach noclegi w Karkonoszach